Zwembad Blokzijl vandaag

MENU

Zoeken

Documenten

Contactgegevens

Stichting Zwembad Blokzijl
Duinweg 1a
8356 VW Blokzijl

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Stichting Zwembad Blokzijl 2005 kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons zwembad. Wij verkrijgen deze gegevens van u als u bijvoorbeeld een abonnement bij ons afsluit of uw kind opgeeft voor de zwemles of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten. Ook als u onze website www.zwembadblokzijl.nl bezoekt, kunt u ons gegevens verstrekken in de vorm van een IP-adres. Stichting Zwembad Blokzijl 2005 zal de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 • Foto

Waarom heeft Stichting Zwembad Blokzijl 2005 deze gegevens nodig:

Stichting Zwembad Blokzijl 2005 verwerkt uw gegevens om uw toegangspassen te registreren waarop uw abonnement staat. Uw toegangspas is persoonsgebonden en daartoe hebben wij deze gegevens nodig.  De geboortedatum wordt gebruikt voor het zwemlestraject. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de uitnodiging voor de start van de zwemles, communicatie, bijv. om u te informeren.

Hoe lang bewaart Stichting Zwembad Blokzijl 2005 gegevens:

Wij bewaren uw gegevens zolang u een abonnement van ons in uw bezit heeft.  U kunt de pas bij de receptie leeg laten maken, dan worden uw gegevens ook uit het bestand verwijderd.  

Delen met anderen:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gedragscode:

Alle medewerkers werken volgens de opgestelde gedragscode vanuit de NPZ / NRZ. Hier te bekijken. Gedragscode Zwembad Blokzijl.

Fotobeleid:

Gedurende de openingstijden van het zwembad en tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, die mogelijk gebruikt worden voor onze website of op sociale media.

Voor het maken van foto’s houden wij ons aan de onderstaande uitgangspunten:

 • Wanneer een persoon herkenbaar op de foto kan komt wordt er schriftelijk toestemming voor gevraagd, deze toestemming wordt bewaard zolang dit wettelijk noodzakelijk is.
 • Wanneer een persoon niet herkenbaar op de foto komt zal geen toestemming worden gevraagd.

Websitebezoek:

Op de website van de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 (www.zwembadblokzijl.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting Zwembad Blokzijl 2005 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Beveiligen:

De Stichting Zwembad Blokzijl 2005 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Stichting Zwembad Blokzijl 2005 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met: de Stichting Zwembad Blokzijl 2005 via info@zwembadblokzijl.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Stichting Zwembad Blokzijl 2005 zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Aanpassen Privacy Verklaring

Stichting Zwembad Blokzijl 2005 heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.zwembadblokzijl.nl worden gepubliceerd.

© Stichting Zwembad Blokzijl april 2023